Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Екип

 

 

 

 

 

 

Директор 

ЯНКА ИВАНОВА ГУНЧЕВА

Зам.директор по учебната дейност 

 

 Учител на деца с умствена изостаналост

БИСТРА ДАЕВА

ТЕОДОРА НЕДЕВА

БЛАГОВЕСТ ИВАНОВ

Учител по практическо обучение

НИКОЛИНА КРЪСТЕВА

Учител в група ЦОУД

МАРИЯ ЮНГАРЕВА

ИВЕЛИН МИНЧЕВ

Психолог

НИНА СТОЙНОВА

МАРИЕТА КАРДАШЛИЕВА

Логопед

ТИХОМИРА ЕВТИМОВА

Социален педагог

ЕМИЛ КОЛЕВ

Учител арт-терапевт

ЗДРАВКО ПАМУКОВ

Рехабилитатор

СУНАЙ АХМЕДОВ

Главен счетоводител

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА

Касиер-домакин

РАДОСТИНА ЦОНЧЕВА

Работник поддръжка

ХРИСТО ХРИСТОВ

Чистач/хигиенист

СОНЯ ВАНКОВА

СТЕЛА МИХАЙЛОВА