Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Екип

 

 

 

 

 

 

Директор 

ЯНКА ИВАНОВА ГУНЧЕВА

Зам.директор по учебната дейност 

 НИКОЛИНА КРЪСТЕВА

 Учител на деца с умствена изостаналост

БИСТРА ДАЕВА

ТЕОДОРА НЕДЕВА

БЛАГОВЕСТ ИВАНОВ

МАРИЯ ЮНГАРЕВА

Учител по практическо обучение

ЕЛЕНА ИЛИЕВА

Учител в група ЦОУД

АДРИАНА МАНОВСКА

ЕМИНЕ АХМЕДОВА

ИВЕЛИН МИНЧЕВ

Психолог

НИНА СТОЙНОВА

МАРИЕТА КАРДАШЛИЕВА

Логопед

ТИХОМИРА ЕВТИМОВА

Социален педагог

ЕМИЛ КОЛЕВ

Учител арт-терапевт

ЗДРАВКО ПАМУКОВ

Рехабилитатор

СУНАЙ АХМЕДОВ

Главен счетоводител

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА

Касиер-домакин

РАДОСТИНА ЦОНЧЕВА

Работник поддръжка

ХРИСТО ХРИСТОВ

Чистач/хигиенист

СОНЯ ВАНКОВА

СТЕЛА МИХАЙЛОВА

 Медицинска сестра

 БОЯНА КОЙЧЕВА