Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Проект "Твоят час"

През учебната 2016/2017 година Помощно училище "Д-р Власаки Шуманов" работи по проект ВG05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Сформирани са четири групи за извънкласни дейности по интереси: Арт работилница, Вокална група "Звънче", Кулинарна работилница "Какво да сготвя, когато мама я няма" и Клуб "Спортни игри и танци".

Прикачени документи

Документ