Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Психологът Нина Стойнова и социалният работник Емил Колев демонстрираха работа в екип в открит урок на тема "Приятелството" с учениците от 10 клас. Гости бяха представители на РУО, РЦПППО и ЦСОП "Акад. Тодор Самодумов". Екипната работа бе насочена към постигане на толерантност, емпатия, търпимост, създаване на приятелски отношения, оказване на помощ, подкрепа, споделяне, преживяване. Учениците споделиха своите чувства и позиция към неформалните отношения в училище.