Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

История на училището

             Помощно училище "Д-р Власаки Шуманов" е основано на 01.09.1964 година. От 1970 година носи името на д-р. Власаки Шуманов, като неговата рождена дата, 14 февруари, е утвърдена за патронен празник на училището. През 1984 година е определено за първенец сред сродните училища в страната и е наградено с орден.

           Със Заповед № РД - 14-264/20.07.2017 година на Министъра на образованието и науката, Помощно училище се преобразува в Център за специална образователна подкрепа "Д-р Власаки Шуманов".